• ภาษาไทย
    • English

นางสาวปราณี อยู่เด็น

 

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) :            นางสาวปราณี    อยู่เด็น

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) :        Miss. Pranee   Yuden

ตำแหน่งปัจจุบัน :                     นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ   

ภาระหน้าที่ :                           ประจำห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีการประมง

ประวัติการศึกษา:                     วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล

IP-Phone:                              8303

E- mail:                                 putorn_068@hotmail.com

เว็บไซต์สาขา                           http://ft.fishtech.rmutsv.ac.th

งานวิจัย:                                 -