Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ประจำปี  2560

 • ครั้งที่ 1/2560                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • ครั้งที่ 2/2560                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 3/2560

 

 

ประจำปี  2559  

 • ครั้งที่  1/2559                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่ 2/2559                                                                                                                                                                                                                                                 
 • ครั้งที่ 3/2559                                                                                                                                                                                                                                                   
 • ครั้งที่ 4/2559                                                                                                                                                                                                                     
 • ครั้งที่ 5/2559                                                                                                                                                                                                                                                
 • ครั้งที่ 6/2559                                                                                                                                                                                                                 
 • ครั้งที่ 7/2559                                                                                                                                                                                                                    
 • ครั้งที่ 8/2559                                                                                                                                                                             

 

ประจำปี 2558    

 • ครั้งที่  1/2558                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่  2/2558                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่ 3/2558                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • ครั้งที่ 4/2558                                                                                                                                                                                                                                              
 • ครั้งที่ 5/2558                                                                                                                      

 

ประจำปี  2557   

 • ครั้งที่  1/2557                                                                                                                                                                                                                                                
 • ครั้งที่  2/2557                                                                                                                                                                                                                                           
 • ครั้งที่ 3/2557                                                                                                                                                                                                                                                
 • ครั้งที่ 4/2557

 

ประจำปี  2556

 • ครั้งที่  1/2556                                                                                                                                                                                                                                              
 • ครั้งที่  2/2556                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่  3/2556                                                                                                                                                                                                                                      
 • ครั้งที่  4/2556                                                                                                                                                                                                                                             
 • ครั้งที่  5/2556

 

ประจำปี  2555

 • ครั้งที่  1/2555                                                                                                                                                                                                                                                  
 • ครั้งที่  2/2555                                                                                                                                                                                                                                          
 • ครั้งที่  3/2555                                                                                                                                                                                                                                                 
 • ครั้งที่  4/2555                                                                                                                                                                                                                                                  
 • ครั้งที่  5/2555                                                                                                                                                                                                                                     
 • ครั้งที่  6/2555                                                                                                                                                                                                                                        
 • ครั้งที่  7/2555                                                                                                                                                                                                                                            
 • ครั้งที่  8/2555