• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 


 

ชื่อ-สกุล             :  ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.  Natta  Kachenpukdee
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัรฑ์ประมง , อาจารย์
TEL               : 
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , n.kachenpukdee@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Supraewan  Lohalaksanadech
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , supraewan@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์  มะเห
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Nopparat  Mahae
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , mnopparat@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตินุช  สุจริต
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Chutinut  Sujarit
ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , s_chutinut47@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             :  รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสมาลีย์​ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Chompunooch Somaree
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , so_chompunooch@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Uraiwan Wattanakul
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : -@rmutsv.ac.th, uraiwan16@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี  พิชัยรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Donrudee  Pitchairat
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , donrudee_oun@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด