• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • ปรัชญา (Philosophy)

         มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  • ปณิธาน (Determination)

         มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

  • วิสัยทัศน์ (Vision)
         มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม (ระยะ 20 ปี)
         ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง  มหาวิทยาลัยแห่ง“นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง   (Innovative University) 
  • พันธกิจ (Mission)

         1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
         2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
         3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
         4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

  • ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS

         มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

         R = Responsibility                  

            รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

         U = Unity

            เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

         T = Technology and Innovation
            ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

         S = Shining Wisdom     

            รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

  • วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

        มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

  • อัตลักษณ์ (Identity)

         มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

  • เอกลักษณ์ (Uniqueness)

         สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ