• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสาขาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเจตนา อินยะรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.Jettana Inyarat
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, jetanadeejing@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Praphasri Srichai
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th, srino@yahoo.com, srino777@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สร้อยทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Amnat Sroytong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, s_amnat2505@hotmail.com, sroytong2505@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางผ่องศรี พัฒนมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Pongsri Patthanamanee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, Sri9638@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Duanrung Chooyruang
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, chouyruang@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาววรรณกร พลพิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.Wannakorn Ponpichai
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, mamoz-@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายอัครเดช ศิวรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.Aukaradach Siwarak
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, Aood111@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด