• ภาษาไทย
    • English

G Suite สำหรับนักศึกษา

 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการประมวลภาพโครงการอบรมการทำแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณเก่งการ ธรรมเนียม และคุณชัยวัฒน์ หอยสังข์ ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาคารวิทยาบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS