• ภาษาไทย
    • English

นำเสนอของบฯ ระบบสูบน้ำทางทะเล

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมนำเสนอโครงการพัฒนาของจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำเสนอในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในการของบประมาณสิ่งก่อสร้างรายการระบบสูบน้ำจากทะเล จำนวน 1 ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งน้ำรองรับการจัดการศึกษาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานฟาร์ม และการวิจัย

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS