• ภาษาไทย
    • English

Aquaculture Smart Farm

 

วันนี้ (30 มกราคม 2563) นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ลงกุ้งขาวแวนนาไมจำนวน 50,000 ตัว ในกิจกรรมบรูณาการการเรียนการสอนกับโครงการ “การเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการนวัตกรรมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ Aquaculture Smart Farm  นักศึกษาได้ฝึกทักษะอย่างเต็มที่ในทุกกระบวนการของการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีทีมอาจารย์ผู้ดูแลคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS