• ภาษาไทย
    • English

ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 2561

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดวันฝึกซ้อมย่อยรับการรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานการในการฝึกซ้อมและกล่าวให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตจบการศึกษา จำนวน 414 ราย ประกอบด้วย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย บัณฑิต จำนวน 108 ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิต จำนวน 71 ราย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว บัณฑิต จำนวน 225 ราย สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อให้ว่าที่บัณฑิตฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร การเข้า-ออกห้องพิธี การนั่ง การเดิน การทำความเคารพ การรับใบงาน การถอยหลังได้ถูกต้อง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS