• ภาษาไทย
    • English

ปล่อยลูกปูม้า

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง ร่วมปล่อยลูกปูม้า จำนวน 1 ล้านตัว ณ ธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้โครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ เป็นหัวหน้าโครงการ นายสุชาติ แดงหนองหิน ผศ.มาโนช ขำเจริญ และผศ.วัฒนา วัฒนกุล ผู้ร่วมโครงการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS