• ภาษาไทย
    • English

ค่ายบูรณาการโรงเรียนเทศบาล 2

 

เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการกิจกรรมค่ายบูรณาการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง     

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS