• ภาษาไทย
    • English

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาที่ตนเองสังกัดอยู่ และเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS