• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์วิจัยชุมชนบ้านปากคลอง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผศ.มาโนช ขำเจริญ ดร.วิกิจ ผินรับ ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี และ อ.เดือนรุ่ง ช่วยเรือง ทีมงานวิจัยสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและเรียนรู้การเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์  ณ บ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานเครือข่าย วช.ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในช่วงบ่ายได้เข้าชมฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS