• ภาษาไทย
    • English

ฝึกทักษะวิชาชีพอย่างเข้มข้น รุ่นที่ 2

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง 17 - 30 มิถุนายน 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพิเศษฝึกทักษะวิชาชีพอย่างเข้มข้น รุ่นที่ 2” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เพื่อเรียนรู้ทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในทุกด้าน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ เป็นการปูทางให้กับนักศึกษาให้มีทักษะปฏิบัติในวิชาชีพอย่างเข้มข้น ซึ่งทักษะความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ประกอบการทำงานในสายงานด้านประมงต่อไปในอนาคต

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS