• ภาษาไทย
    • English

รับตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 5ส+ เพื่อทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นฐานในการพัฒนาไปสู่การจัดทำระบบมาตรฐานสากลต่อไป “สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย,สร้างสรรค์/นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม/สวยงาม” เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS