• ภาษาไทย
    • English

ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562

ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นตัวแทนทีมงานวิจัยการเลี้ยงและการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ประมง ร่วมจัดนิทรรศการและขายผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์ในกลุ่มวิจัยชุมชนและกลุ่มวิจัยขายได้ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expro 2019) วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ