• ภาษาไทย
    • English

เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง 14

เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่14 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิณ ม.ราชภัฎสงขลา ม.ราชภัฎภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช และ วข.ตรัง เป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพรเทพ ปลอดภัย จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ และ ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง (ปี 2563) ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS