• ภาษาไทย
    • English

ความร่วมมือกับ บ.ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยรองคณดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.อุทร เจริญเดช เข้าพบ คุณชัยเจริญ ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ จำกัด จังหวัดพังงา เพื่อทำความร่วมมือในด้าน การฝึกงาน การฝึกสหกิจของนักศึกษา การไปฝังตัวในสถานประกอบการของอาจารย์ และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในลักษณะ Farm school ผลจากการหารือ ทางบริษัทยินดีให้นักศึกษาคณะฯ เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจ และยินดีให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ อีกทั้ง บริษัท พร้อมให้องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และรวมไปถึงมีการจัดการเรียนการสอน จัดทำคำอธิบายรายวิชา หรือหลักสูตรร่วมกัน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS