• ภาษาไทย
    • English

ต้นกล้าอันดามันรุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 7 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดค่ายนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “ต้นกล้าอันดามัน รุ่นที่ ๓” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายประจวบ โมฆรัตน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งระหว่างจัดค่ายน้องๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ฐานเรียนรู้พี่น้องประมง ท้องทะเลอันดามันคุณค่ามากอนันต์ นกในป่าชายเลน หน่วยงานและสถานศึกษากับบทบาทการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา สู่การทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกหญ้าในใจคน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS