• ภาษาไทย
    • English

Food Science Camp

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการปั้นเด็ก Food สู่อุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรัง กระบวนการแปรรูปอาหาร การทดสอบอาหาร จุลชีววิทยาอาหารเบื้องต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และน้องๆ ได้เข้าศึกษากระบวนการทำอาหาร ณ กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท (Ka Chong Hills Resort) อ.นาโยง จ.ตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS