• ภาษาไทย
    • English

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังเกตการสอนวิชาแพลงก์ตอนวิทยา ดูกิจกรรม Peer Observation ภายใต้โครงการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) เป็นกิจกรรมสำหรับจำแนกรูปแบบที่หลากหลายและปัจจัยของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสังเกตและการสะท้อนโดยเพื่อร่วมงาน โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นผู้สอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS