• ภาษาไทย
    • English

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจนักธุรกิจมืออาชีพ” สิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน” และเทคนิคการแต่งกายในการสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS