• ภาษาไทย
    • English

๓ ดี โตไปไม่โกงกับไทยแลนด์ ๔.๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ร้อยโทเชาวลิต ทิมบำรุง รองประธานชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน และคุณพรองค์อินทร์ ธาระธนผล ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ส่งเสริมให้นักศึกษาโตไปไม่โกงกับไทยแลนด์ ๔.๐” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และช่วงบ่ายนักศึกษาในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ โดยมีสโมสรคณะฯ ดวบคุมดูแล เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS