• ภาษาไทย
    • English

field trip ณ ทะเลตรัง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อุทร เจริญเดช พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ออก field trip ณ เกาะกระดาน เกาะมุก และเกาะเชือก ในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ (Economic aquatic invertebrate) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้เห็นตัวอย่างสัตว์ในระบบนิเวศน์ที่ เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเลมากยิ่งขึ้น

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/