• ภาษาไทย
    • English

เตรียมบ่อเพาะเลี้ยงไรแดง

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัมพันธ์ ช่วยกันซ่อมแซมบ่อเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดง ณ บ่อเพาะเลี้ยงไรแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/

Fanpage สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : https://www.facebook.com/Aonuton/