• ภาษาไทย
    • English

เตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรใหม่

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการทำหลักสูตรใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/