• ภาษาไทย
    • English

การเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  จัดโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการประมง เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและตอบรับกับความต้องการของทุกหน่อยงานทางด้านการประมง  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมงเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ติดตาม Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Aonuton/