• ภาษาไทย
    • English

การใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการโรงเรียนวัดไม้ฝาด กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมความรู้ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงินออม โดยมีอาจารย์จากคณะฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การทำบัญชีครัวเรือนและออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง กลุ่มที่ 2 แปลงนาสาธิต การเพาะเลี้ยงเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก พืชสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มที่ 3 การคัดแยกขยะและการนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนวัดไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง