• ภาษาไทย
    • English

เพิ่มมูลค่าสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการวิจัยการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ชุมชนชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้เชียวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและชาวบ้านชุมชนปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นวิทยากรในการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายให้แก่สาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทีรย์ ณ ชุมชุนบ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง