• ภาษาไทย
    • English

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยนางรม

เมื่อวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่ชุมชนประมงชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม อ่อนสี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นวิทยากรบรรยาย และ นายจีรพัฒน์ สกุลเพชรพิสุทธิ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีกลุ่มชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง จำนวน 10 คน ณ หน่วยวิจัยการเพาะพันธุ์หอยทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง