• ภาษาไทย
    • English

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในสถานประกอบการจริง โดยมีอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง