• ภาษาไทย
    • English

คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา