Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน)

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน)  จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ทำงานและเป็นฐานในการพัฒนาไปสู่การจัดทำระบบมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA”