• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับคณะดูงาน ม.แม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  #Gallery  #Fanpage