• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมย่อยที่ 1 การให้บริการวิชาการทางด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือจากชุมชน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดำเนินโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 1 การให้บริการวิชาการทางด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือจากชุมชน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียวัสดุเศษเหลือจากชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  #Gallery  #Fanpage