Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

เพิ่มมูลค่าสาหร่ายพวงองุ่น (บรก)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดำเนินโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กิจกรรมย่อยที่ 4 การให้บริการวิชาการทางด้านการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนประมงชายฝั่ง เพื่อให้ผู้ผลิตหรือชุมชนมีทักษะ ความสามารถในการจัดการคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น ณ บ้านนาหละ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  #Gallery   #Fanpage