• ภาษาไทย
    • English

ส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมสรุปการดำเนินงานตลอดวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งและส่งมอบงานให้กับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไปปรับใช้ในการบริหารงานสโมสรนักศึกษาต่อไป โดยมี ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานส่งมอบงานให้กับสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โฮมสเตย์บ้านร้อยปีศรีคลองแดน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  #Gallery  #Fanpage