• ภาษาไทย
    • English

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเสวนา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเสวนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเสวนาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับเกียรติจาก ผศ.มาโนช ขำเจรญ, ผศ.วัฒนา วัฒนกุล และอาจารย์เจตนา อินยะรัตน์ เป็นวิทยากร อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลิกภาพในการเสวนา การถ่ายทอดประเด็นในการเสวนา การใช้ภาษา น้ำเสียงและท่าทางที่เหมาะสมสำหรับการเสวนา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่  #Gallery  #Fanpage