• ภาษาไทย
    • English

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในสาขาที่ตนเองสังกัด ได้แก่ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะทางด้านภาษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นนักศึกษาเริ่มการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #Gallery  #Fanpage