Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

ประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมสำนักงาน โดยมีนางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานในการประชุม และมี ผศ.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม อีกทั้งมีการมอบของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #Gallery   #Fanpage