Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

บริษัทจำลอง Marine shrimp จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มบริษัท Marine shrimp จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำลอง ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในการเลี้ยงกุ้งขาว ( Litopenaeus vannamai) ตามโครงการฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้