• ภาษาไทย
    • English

บริษัทจำลอง Marine shrimp จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มบริษัท Marine shrimp จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำลอง ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในการเลี้ยงกุ้งขาว ( Litopenaeus vannamai) ตามโครงการฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้