• ภาษาไทย
    • English

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่หน่วยงานและสถานประกอบการ 8 แห่งในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกฝ่ายให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่ดีเสมอมา