Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่หน่วยงานและสถานประกอบการ 8 แห่งในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกฝ่ายให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่ดีเสมอมา