• ภาษาไทย
    • English

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และนางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับ นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ตัวแทนผู้อำนวยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม