Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

เชิดชูผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)