• ภาษาไทย
    • English

การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น

โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนชายฝั่ง งบประมาณ 2560 ผศ.มาโนช ขำเจริญ หัวหน้าโครงการ นำทีมวิทยากร ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต, ดร.นัฏฐา คเชนทรภัคดี, ดร.วิกิจ ผินรับ, ดร.สุดคนึง ณ ระนอง, อาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง, อาจารย์คณะวิทย์-ประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะฯ ลงพื้นที่อบรมการเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์ ณ บ้านแหลมไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. มาตรวจเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 16-17 และ 25-26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  #Fanpage   #Gallery