• ภาษาไทย
    • English

ค่ายต้นกล้าอันดามัน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จัดโครงการค่ายนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต้นกล้าอันดามัน รุ่นที่ 2) เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านวิชาการด้านทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังตรังและจังหวัดใกล้เคียงฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 60 คน ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เบเกอรี่ ไข่เค็มโคลนทะเล ปลูกหญ้าทะเล อีกทั้งยังมีนักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการประมงเป็นพี่เลี้ยงค่ายจำนวน 20 คน ดูแลน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย  #Fanpage