• ภาษาไทย
    • English

จัดทำคำเสนอขอ งปม.2562

งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสัมมนาชิงปฏิบัติการ “จัดทำคำเสนอขอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพื่อสรุปและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคณะฯ กับเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ในระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะฯและนำแผนกลยุทธ์มาแปลงสู่แผนปฏิบัติงานประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของคณะฯ ณ ภูต้นน้ำ รีสอร์ท จ.สตูล ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  #Fanpage