• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  อาจารย์วรรณวิภา ไชยชาญ อาจารย์เตือนใจ ปิยัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 47 คน เข้าศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผึ้งโพรงบ้านใสใหญ่ และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนในภาคทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริง และให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการนำของเสียในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรอีกด้วย ขอขอบคุณวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผึ้งโพรงบ้านใสใหญ่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาปฏิบัติงานจริง  #สาขาสิ่งแวดล้อม   #Fanpage