• ภาษาไทย
    • English

กระถางเพาะชำ

 

ชื่อผลงาน : กระถางเพาะชำจากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือกหอย
โดย อาจารย์วรรณวิภา ไชยชาญ และอาจารย์เอนก สาวะอินทร์ สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก
จะดีแค่ไหน หาก “กระถางเพาะชำ ย่อยสลายได้” จะช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยากลงได้

ส่วนประกอบสำคัญของ “กระถางเพาะชำ ย่อยสลายได้” ?

  • กากกาแฟ
  • ปูนขาวจากเปลือกหอย

ทำไมถึงใช้ กากกาแฟ และปูนขาวจากเปลือกหอย ในการทำกระถางเพาะชำ??

  • เพราะ เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในดิน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการกักเก็บธาตุอาหารพืช และจุลินทรีย์ในดิน
  • เพราะ สามารถเพิ่มธาตุอาหารในดิน อันเป็นประโยชน์ต่อต้นกล้า
  • เพราะ มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลง
  • เพราะ สามารถปรับค่าพีเอชในดินได้