• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี 

  1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  2. สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

  3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

  5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม